Hoe Parijs een belangrijke plek kreeg in het Thaise tijdschrift Out of Eden’s

Vanuit Bangkok bestiert Niram Watthanasit niet alleen het all day ontbijtcafé Eden’s maar ook een halfjaarlijks verschijnend tijdschrift. Niram laat in Out of Eden’s de mooie kanten van het leven laten zien. Parijs speelt daarin een grote rol.

-> Scroll down for the English text

Het speciale gevoel van Parijs

Parijs heeft voor Niram iets heel speciaals en het gevoel dat hij bij zijn eerste bezoek kreeg, werd steeds sterker naarmate hij de stad beter leerde kennen. Het is moeilijk te omschrijven, maar het heeft te maken met de mensen die er wonen en werken, zegt Niram. ‘Noem het “joie de vivre”, maar zonder dat het een cliché wordt.’ Uiteindelijk kreeg alles wat hij tijdens zijn reizen naar Parijs ontdekte een plek in zowel zijn café als zijn tijdschrift.

Dromen van een eigen ontbijtcafé

Hoewel Niram van huis uit journalist is, droomde hij altijd van een eigen ontbijtcafé en begon hij een bakkerij-op-bestelling voordat hij in 2017 zijn fulltime baan opzegde om Eden’s te openen. Hier kwamen zijn ideeën over hoe een horecazaak eruit zou moeten zien samen. Ook kregen alle spullen die hij in de loop der jaren op (Franse) brocantemarkten had verzameld eindelijk hun thuis.

Van stadsgids naar magazine

Toch liet de journalistiek hem niet los. Ter ere van de derde verjaardag van Eden’s besloot Niram een stadsgids over Melbourne te maken, omdat mensen hem altijd vroegen waar hij at in elke stad. Het magazine, gemaakt in samenwerking met een grafisch ontwerpster en een vriendin die helpt met Engelse vertalingen en de redactie, kreeg meteen een goede ontvangst.

Virtueel reizen tijdens de pandemie

Door de coronapandemie was reizen echter niet meer mogelijk en moesten de makers nadenken over hoe ze een tweede nummer konden vullen. Niram gebruikte potlood, papier en internet om virtueel naar internationale locaties te ‘reizen’ en verhalen op te halen. Het tijdschrift kreeg hierdoor zijn vaste vorm: verhalen van bekende en minder bekende mensen overal ter wereld die lezers aanmoedigen om de schoonheid te zien in wat ze al hebben – zelfs in de kleinste dingen. Recepten mogen daarbij ook niet ontbreken.

Een eigenzinnige formule die werkt 

Elk nummer is een verrassende mix van mensen, van kunstenaars tot koks, die een plek krijgen in het tijdschrift. Om te voorkomen dat adverteerders controle zouden kunnen uitoefenen, heeft Niram ervoor gezorgd dat het tijdschrift zelfvoorzienend is. ‘Het is geweldig dat dit werkelijkheid is geworden,’ zegt hij. ‘Out of Eden’s heeft me veel geleerd over wat de kwaliteit van leven betekent en over het belang van dankbaarheid en nederigheid. En hoe mooi menselijke contacten kunnen zijn.’ En Parijs? ‘Ik kan geen genoeg krijgen van Parijs en haar mensen, en ik vermoed dat onze lezers daar hetzelfde over denken.’

Nummer 7 van Out of Eden’s verschijnt binnenkort. Het is te bestellen via niramwatthanasit@gmail.com, of stuur een DM via Instagram.  Het magazine is in Parijs te koop via Ofr 20, Astier de Villatte en Antoinette Poisson.

Niram voor zijn zaak Eden’s /Niram standing in front of his café Eden’s

© Tekst: Monsieur Plusfours 2023; foto’s: Niram Watthanasit / Eden’s

MELD JE AAN VOOR ONZE GRATIS NIEUWSBRIEF!

Door je in te schrijven ga je akkoord met ons privacybeleid en ontvang je automatisch onze nieuwsbrief, net zolang totdat je je weer afmeldt.

How Paris became an important spot in the Thai magazine Out of Eden’s

From Bangkok, Niram Watthanasit not only runs the all day breakfast cafe Eden’s, but also a biannual magazine. In Out of Eden’s Niram showcases the beautiful aspects of life from an international perspective, with Paris playing a significant role.

The special feeling of Paris

Paris holds a very special place in Niram’s heart, and the feeling he had on his first visit only grew stronger as he got to know the city better. It’s hard to describe, but it has to do with the people who live and work there, says Niram. ‘Call it joie de vivre, but without it becoming a cliché.’ Ultimately, everything he discovered during his travels to Paris found a place in both his cafe and his magazine.

Dreaming of owning a cafe

Although Niram is a journalist by profession, he always dreamed of owning a cafe and started a bakery-on-demand before quitting his full-time job in 2017 to open Eden’s. Here, his ideas about what a hospitality establishment should look like came together, and all the items he had collected over the years at (French) flea markets finally found their home.

From city guide to magazine

Yet journalism never left him. In honor of Eden’s third anniversary, Niram decided to create a city guide to Melbourne because people always asked him where he ate in every city. The magazine Out of Eden’s, created in collaboration with a graphic designer and a friend who helps with English translations and editing, was well received.

Virtual travel during the pandemic

However, due to the COVID-19 pandemic, travel was no longer possible, and the makers had to think about how to fill a second issue. Niram used pencil, paper, and the internet to virtually ‘travel’ to international locations and gather stories. This is how the magazine took its final shape: stories from well-known and lesser-known people from all over the world, encouraging readers to see the beauty in what they already have – even in the smallest things. Recipes are also a must.

An idiosyncratic formula that works

Each issue is a surprising mix of people, from artists to chefs, who get a place in the magazine. To prevent advertisers from being able to exert control, Niram has made sure that the magazine is self-sustaining. ‘It’s amazing that this has become a reality,’ he says. ‘Out of Eden’s has taught me a lot about what the quality of life means and about the importance of gratitude and humility. And how beautiful human connections can be.’ And Paris? ‘I can’t get enough of Paris and its people, and I think our readers feel the same way.’

Edition 7 of Out of Eden’s will be released soon. It can be ordered through niramwatthanasit@gmail.com, or by sending a DM via Instagram. The magazine is available for purchase in Paris at Ofr 20, Astier de Villatte, and Antoinette Poisson.

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met een '*'