La grande dame van de 6e étage in Parijs presenteert haar kookboek

Het is een van de leukste kookboeken van de afgelopen tijd: La cuisine du 6e étage, geschreven door Parisienne Nathalie George. In een piepklein, geïmproviseerd ‘keukentje’ bereidt deze grande dame van de chambres de bonne haar gerechten.

-> scroll down for the English text

Stijlvol gekleed zakt ze door de knieën om een omelet te bakken in een koekenpan die op een elektrisch plaatje op de oude terracotta tegelvloer staat. Achter haar torst een metalen kar een grote oven en keukengerei. Welkom in de ‘keuken’ van Nathalie George. De gang waarin de oven staat geeft toegang tot een kleine kamer met een werkblad – ook een deel van haar keuken. Het dakraam biedt uitzicht op de Parijse luchten.

Dienstbodekamertjes

Nathalie, geboren en getogen in Parijs, bewoont twee chambres de bonne (dienstbodekamertjes) in de Rue Léonce Reynaud, om de hoek bij Musée Yves Saint Laurent Paris in het zestiende arrondisement. Ooit bood de sixième étage plek aan het personeel van de bewoners van de chique huizen; de kamers zijn vaak alleen bereikbaar via een apart (dienstboden)trappenhuis. Nu verblijven er vooral studenten en andere nieuwe bewoners van de lichtstad die blij zijn met hun eerste woonstek. 

Tiny house

Hoe kwam Nathalie, die inmiddels tegen de zeventig loopt en in ‘de artistieke sector’ werkt, terecht op de sixième étage? Zakelijke tegenslag heeft haar naar de zolder gedreven, zo blijkt uit interviews. Met die nieuwe woonplek brak voor haar een andere manier van leven aan; een ervaring die misschien wel te vergelijken is met die van mensen die een ruime woning verruilen voor een tiny house. Want woekeren met ruimte vraagt om een andere levensinstelling.

Gootsteentje

En wat te denken van het ontbreken van een heuse keuken op de Parijse zolderetage, die ze met andere huurders deelt? En waar ze slechts beschikt over een gootsteentje?

Nathalie maakt van de nood een deugd. Haar zorgvuldig samengestelde diners serveert ze op papieren wegwerpborden, gelegen op porseleinen borden voor de stevigheid. Dat scheelt afwas. En de glazen en het bestek reinigen – dat lukt nog wel onder het kraantje. 

Ook bij het boodschappen doen heeft ze de beperkte ruimte steeds in het achterhoofd. Geen grote kroppen sla, want die passen niet in haar koelkastje. Grote koolsoorten: ook geen plek voor. Maar spruitjes of een klein bloemkooltje, dat mag.

Kookboek met drie aktes

Dat het koken eveneens om een andere benadering vraagt, spreekt voor zich. Daarom heeft ze haar kookboek La cuisine du 6e étage opgedeeld in drie delen. Zelf spreekt ze van ‘aktes’, zoals in een toneelstuk: drie sferen, drie levensvormen, drie soorten kookbenaderingen. 

De eerste akte is een liefdevol eerbetoon aan haar oma Gilberte (Gigi voor intimi), van wie ze in haar keuken zowel recepten als de fijne kneepjes van het koken overgeleverd kreeg. Een Franse cuisine bourgeoise met klassiekers als veau à la moutarde, mousse au chocolat en puree de pommes de terre. De recepten zijn goed te maken door ervaren koks, maar voor beginners misschien wat lastiger omdat zowel hoeveelheden van de ingrediënten als gedetailleerde kookinstructies ontbreken. 

In de tweede akte gaat Nathalie op de Italiaanse toer. Dit keer is het een eerbetoon aan haar moeder die haar tijdens vakanties meenam naar plaatsen als Portefino, Genua en Venetië. Natuurlijk vind je in dit deel pasta- en risottogerechten.

In het slotakkoord neemt Nathalie je mee naar haar huidige ‘keuken’, waar ze heel eenvoudige en smaakvolle maaltijden bereidt, zoals kool-, aardappel-  en eiergerechten en salades. En die zich makkelijk laten maken in haar cuisine.

Tijdloos

De recepten in dit kookboek zijn fancy noch pretentieus. Wel eerlijk, smaakvol en tijdloos. Nathalie lardeert ze met herinneringen en anekdotes. En van het eindresultaat geniet ze, vaak in gezelschap van medebewoners, in haar slaap/woon/werk/eetkamer. Je zou zo willen aanschuiven om van haar gerechten en verhalen te mogen genieten. Gelukkig is er het kookboek van deze grande dame van de 6e étage, die de Franse topkoks Joël Robuchon en Yannick Alléno tot haar vrienden mag rekenen. Yannick schreef ook het voorwoord. Het is een terechte lofzang op een bijzondere publicatie.

La cuisine du 6e étage: Du piano au réchaud, Nathalie George, Herodios Editions, 2020, € 20. Onder andere te bestellen via Amazon.fr. Bekijk hier enkele pagina’s uit het boek.

-> La grande dame from the 6e étage in Paris presents her cookbook

It is one of the most interesting cookbooks of recent times: La cuisine du 6e étage, written by Parisienne Nathalie George. In an improvised, tiny ‘kitchen’ this grande dame of the chambres de bonne prepares her dishes.

Stylishly dressed, she drops to the knees to fry an omelette in a pan on an electric plate on the old terracotta tiled floor. Behind her, a metal cart carries a large oven and kitchen utensils. Welcome to the ‘kitchen’ of Nathalie George. The corridor in which the oven stands gives access to a small room with a worktop – also part of her kitchen. The skylight offers a view of the Parisian skies.

Servants’ quarters

Born and bred in Paris, Nathalie lives in two chambres de bonne (servants’ quarters) on Rue Léonce Reynaud, around the corner from the Musée Yves Saint Laurent Paris in the 16th arrondissement. Once, the sixième étage accommodated the staff of the residents of the posh houses; the rooms are often only accessible via a separate (servant’s) staircase. Now it mainly accommodates students and other new residents of the city of lights who are happy with their first place to live.

Tiny house

How did Nathalie, who is now in her seventies and works in ‘the artistic sector’, end up on the sixteenth floor? Business setbacks drove her to the attic, according to interviews. With this new place to live, a different way of life began for her; an experience that can perhaps be compared to that of people who exchange a spacious house for a tiny one. After all, using up space requires a different attitude to life.

Small sink

And what about the lack of a proper kitchen on her Parisian attic floor, which she shares with other tenants? And where she only has a small sink?

Nathalie makes a virtue of necessity. She serves her carefully prepared dinners on disposable paper plates, placed on porcelain plates. That saves washing up. And cleaning the glasses and the cutlery – that’s still possible under the tiny tap.

When shopping, she always keeps the limited space in mind. No large lettuce heads, because they don’t fit in her fridge. Large cabbages: no room for them either. But brussels sprouts or a small cauliflower, that will be fine.

Cookery book with three acts

It goes without saying that cooking in such a tiny space also requires a different approach. That is why she divided her cookbook La cuisine du 6e étage into three parts. She herself speaks of ‘acts’, as in a play: three atmospheres, three forms of life, three kinds of cooking approaches.

The first act is a loving tribute to her grandmother Gilberte (Gigi for intimates), from whom she inherited both recipes and the finer points of cooking in her kitchen. A French cuisine bourgeoise with classics such as veau à la moutarde, mousse au chocolat and puree de pommes de terre. The recipes are easy to make for experienced cooks, but may be more difficult for beginners because both the quantities of the ingredients and the detailed cooking instructions are missing.

In the second act, Nathalie goes on the Italian tour. This time it is a tribute to her mother who took her on holidays to places such as Portefino, Genoa and Venice. Of course, you will find pasta and risotto dishes in this section.

In the final section, Nathalie takes you to her current ‘kitchen’, where she prepares very simple and tasty meals, such as egg dishes and salads. They are easy to make in her ‘kitchen’.

Timeless

The recipes in this cookbook are neither fancy nor pretentious. They are honest, tasteful and timeless. Nathalie enriches them with memories and anecdotes. And she enjoys the end result, often in the company of fellow residents, in her bedroom/living/working/dining room. You would love to sit down and enjoy her dishes and stories. Fortunately, there is the cookbook by this grande dame of the 6th floor, who can count the French top chefs Joël Robuchon and Yannick Alléno among her friends. Yannick also wrote the foreword to her cookbook. It is a deserved tribute to an exceptional publication.

La cuisine du 6e étage: Du piano au réchaud, Nathalie George, Herodios Editions, 2020, € 20. It can be ordered from Amazon.fr, among other places. Take a look at some pages from the book.

© Monsieur Plusfours 2021

MELD JE AAN VOOR ONZE GRATIS NIEUWSBRIEF!

Door je in te schrijven ga je akkoord met ons privacybeleid en ontvang je automatisch onze nieuwsbrief, net zolang totdat je je weer afmeldt.

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven met een '*'